Informacja

 

       Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krośnie informuje, że w dniach 26.06.2024 r. – 28.06.2024 r. w Punkcie Wydawania Żywności przy ul. Grodzkiej 45 w Krośnie będzie wydawana żywność z Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową – Podprogram 2023.

 

 

 

Projekt pn. „Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”


Lider projektu: Gmina Miasto Krosno


Partner projektu: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie
Wartość projektu ogółem: 2 887 972,00 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa : 2 607 926,00 zł
Wkład własny: 280.046,00 zł
Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 31.03.2022 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna; Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
Celem głównym projektu jest

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 100 mieszkańców Krosna, os. niesamodzielnych, powyżej 60 roku życia, poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia w miejscu zamieszkania, tj. usług opiekuńczych wraz z teleopieką.

Projekt polega na stworzeniu kompleksowego systemu wsparcia os. niesamodzielnych w miejscu zamieszkania w tym:
- zapewnieniu wszystkim uczestnikom projektu całodobowej teleopieki za pomocą bransoletki, dzięki której uczestnik będzie miał możliwość wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia poprzez kontakt z Centrum Teleopieki
- zapewnieniu wsparcia dla uczestników projektu w postaci usług opiekuńczych/sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia problemu niewystarczającego poziomu wsparcia ze strony instytucji publicznych w Krośnie dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia.

 

 

 

 Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie, ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno informuje, że realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, w 2023 roku” Nr: DPS.073.72.2022, które finansowane jest ze środków Gminy Miasta Krosna.

 

  

Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie, ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno informuje, że realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym w formie pomocy sąsiedzkiej, w miejscu zamieszkania, w 2023 roku” Nr: DPS.073.75.2022, w ramach utrzymania trwałości realizacji projektu „ Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Integracja społeczna, działanie 8.3, które finansowane jest ze środków Gminy Miasta Krosna.